آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تلفن:

نمابر: