نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمان

۹:۳۰- ۸

۱۱ - ۹:۳۰

۱۲:۳۰ - ۱۱

۱۴:۳۰ – ۱۳

شنبه

مطالعه شخصی

مشاوره دانشجویی(آنلاین)

(http://el.sutech.ac.ir/‎drzarrinpoor)

برنامه‌ریزی غیرقطعی مطالعه شخصی

یکشنبه

مطالعه شخصی مشاوره دانشجویی مطالعه شخصی مطالعه شخصی

دوشنبه

مطالعه شخصی

مشاوره دانشجویی(آنلاین)

(http://el.sutech.ac.ir/‎drzarrinpoor)

برنامه‌ریزی غیرقطعی جلسه هفتگی شورای دانشکده

سه شنبه

مطالعه شخصی مشاوره دانشجویی مطالعه شخصی مطالعه شخصی

چهار شنبه

مطالعه شخصی

مشاوره دانشجویی(آنلاین)

(http://el.sutech.ac.ir/‎drzarrinpoor)

مطالعه شخصی مطالعه شخصی