دکتر مرتضی کاظمی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۱۳۹۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۰

پست الکترونیکی

Kaazemi[@]‎‎‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر کاظمی