نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر مرتضی کاظمی

استادیار http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi

Kaazemi[@]‎‎sutech.ac.ir

دکتر محمود اقتصادی فرد

دانشیار http://ie.sutech.ac.ir/drEghtesadifar eghtesadifar[@]sutech.ac.ir

دکتر ناعمه زرین پور

دانشیار http://ie.sutech.ac.ir/dr.Zarrinpoor  zarrinpoor[@]‎sutech.ac.ir

دکتر اسماعیل علی نژاد

استادیار http://ie.sutech.ac.ir/Dralinezhad  Alinezhad[@]‎sutech.ac.ir
دکتر جواد زارعی استادیار ie.sutech.ac.ir/fa/DRzarei  j.zarei[@]‎sutech.ac.ir