نمونه پایان نامه   (Word)

راهنمای تدوین پایان نامه  (PDF)

فرم تعیین استاد راهنما

فرم تعیین موضوع سمینار(word)

فرم تعیین موضوع سمینار(PDF)

فرمت پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(PDF)

فرمت پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(word)

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد (word) 

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد (PDF)

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

گزارش پیشرفت پایان نامه

فرم فارغ التحصیلی(word)

فرم فارغ التحصیلی(PDF)

فرم هماهنگی برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد

فرم اعضای کمیته دفاع(فارسی و انگلیسی)،صفحه مجوز بهره برداری از پایان نامه

تعهد نامه اصالت اثر

راهنمای درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد در سیستم گلستان

 ﻓﺮاﻳﻨﺪ پیاده ﺳﺎزي "دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ " در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

برای مشاهده سایر فرم های کارشناسی ارشد به  سایت"مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی " به ادرس زیر مراجعه نمایید:

http://education.sutech.ac.ir/node/73