۱-دانشجو از طریق ایمیل فایل اصلاح شده پایان نامه و اصلاحات مورد نظر داوران را در یک ایمیل به داوران، استاد راهنما و استاد مشاور جهت بررسی و تایید ارسال می نماید.

۲- هریک از داوران و استاد(ان) مشاور تایید یا عدم تایید خود را از طریق پاسخ به ایمیل دانشجو اعلام می نمایند.

۳- درصورت تایید تمامی داوران،و استاد(ان) مشاور، دانشجو ایمیل تاییدیه داوران، استاد مشاور و صفحه امضا شده " اصالت پایان نامه"  (http://ie.sutech.ac.ir/fa/node/618)را به استاد راهنمای اول  ارسال می نماید.

۴-درصورت عدم تایید انجام اصلاحات توسط حتی یک داور، دانشجو می بایست پس از انجام اصلاحات مورد نظر داور و یا استاد مشاور فعالیت مربوط به بند ۱ را انجام دهد.

۵-دانشجو می بایست فایل اصلاح شده پایان نامه در سایت ایران داک ثبت و پس از دریافت کدرهگیری به اطلاع مسئول آموزش دانشکده برساند(از طریق سامانه LMS).

۶- درصورت انجام تمام اصلاحات، استاد راهنمای اول فایل نهایی پایان نامه و صفحه امضا شده "اصالت پایان نامه"را به رئیس دانشکده ارسال می نماید.

۷-دانشجو صفحات امضاء اعضای کمیته دفاع(فارسی و انگلیسی)،صفحه مجوز بهره برداری از پایان نامه

(http://ie.sutech.ac.ir/fa/node/618 ) در سامانه مودل برای مسئول آموزش دانشکده ارسال می نماید.

در ویدئو زیر نحوه ارسال فایل بدین شکل از طریق سامانه مودل توضیح داده شده است.

https://www.aparat.com/v/qd3Dp