زمان اتمام مدت شش ماهه پس از دفاع (تاریخ برگزاری جلسه دفاع شهریور ۹۸ تا اسفند ۹۸) جهت انجام 

اصلاحات پایان نامه و تسویه حساب با دانشگاه از رابطه "شماره ماهی که دفاع انجام شده منهای دو" در

سال ۹۹ بدست می آید. مثلا زمان اتمام مدت شش ماهه مربوط به دفاعی که در ۲۰ شهریورماه ۹۸ انجام

شده تا روز بیستم ماه چهارم سال ۹۹ یعنی ۲۰ تیر ماه ۹۹ می باشد. لازم به ذکر است این فرصت شش ماه

برای جلسات دفاعی که از تیرماه ۹۹ به بعد برگزار می گردد به طور معمول محاسبه می گردد.