قابل توجه 

با توجه به اینکه شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان ورودی جدید از روز شنبه ۱۷ آبان ماه می باشد،  تاریخ امتحانات پایان ترم دروس مربوط به این دانشجویان در بازه ۹ اسفند ماه تا  ۲۵ اسفند ماه ۹۹ در سیستم آموزشی گلستان اصلاح شده است.