آخرین مهلت  ارسال فرم پروژه کارشناسی و کارآموزی در نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰  توسط دانشجو به استاد راهنما

چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ (۱۴ آبان ماه)  می باشد.