جلسه معارفه اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع با دانشجویان نو ورود

روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۴ بصورت مجازی برگزار می گردد. از

دانشجویان تقاضا می شود در این جلسه حضور بهم رسانند. 

 

لینک جلسه مجازی:       /http:/‎/el.sutech.ac.ir/‎rod8w07chall