نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

رشته و گرایش تحصیلی

تاريخ فارغ التحصيلي

مقطع تحصیلی

مرادي زهره تحليل سبد عرضه ي انرژي با هدف بهبود شاخص هاي توسعه ي پايدار و با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك مختار عليرضا اصلانی علیرضا مهندسي صنايع - صنايع ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ كارشناسي ارشد
مهدوي نيا ريحانه تحليل برداشت از آب هاي زير زميني با هدف بهبودشاخص هاي توسعه ي پايدار و با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك مختار عليرضا زارع محمد مهندسي صنايع - صنايع ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ كارشناسي ارشد
موسوي راضيه ارائه روشي دو مرحله اي براي طراحي چيدمان نواري منعطف كاظمي مرتضي خرمی زاده سید مصطفی مهندسي صنايع - صنايع ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ كارشناسي ارشد
مهدوي شريف مهسا بهينه سازي زنجيره تامين دوسطحي با مديريت موجودي توسط فروشنده براي اقلام فساد پذير غير آني همراه با تقاضاي وابسته به زمان و قيمت كاظمي مرتضي اقتصادی فرد محمود مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
باقري فائزه ارائه ي الگوريتم ابتكاري براي حل مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با زمان راه اندازي وابسته به توالي و محدوديت انسداد كاظمي مرتضي زرین پور ناعمه مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد