معاونت ها

دفتر ریاست و روابط عمومی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت اداری و مالی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت طرح و توسعه