اسامی مدیران واحدها

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

سمت

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر محمد حسین شفیعی

ریاست دانشگاه

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر غلامرضا هنرآسا

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

۳۷۲۶۴۱۰۶

دکتر محمد علی هادیانفرد

معاون اداری و مالی

۳۷۳۵۳۵۰۰

دکتر محمدرضا صالحی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۷۳۵۳۵۱۰

دکتر سمانه حامدی

معاون دانشجوئی و فرهنگی

۳۷۲۶۹۲۹۱

دکتر حسن پاکارزاده

معاون پژوهش و فناوری

۳۷۳۵۴۵۲۵

دکتر علی اکبر حکمت زاده

مدیر امور طرحهای عمرانی

۳۷۳۵۳۵۱۱

دکتر اسماعیل حسام الدینی

رئیس کتابخانه مرکزی

۳۷۲۷۹۴۶۴

آقای سعید موسوی

مدیر امور مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

دکتر محمدصادق رضایی

مدیر امور اداری

۳۷۲۶۴۱۰۵

دکتر رسول اسماعیلی فرد

مدیر توسعه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات و هوشمند سازی

۳۷۲۶۱۲۶۳

دکتر محمد جواد مهدی پور

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

۳۷۲۶۴۱۰۱

 آقای حامد خرمشکوه

مدیر امور فرهنگی

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر کامران کاظمی

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

۳۷۳۵۴۵۲۴

آقای محمدرضا محمدیانفر

رئیس اداره امور عمومی

37354526

دکتر فرهاد شهریاری

رئیس مرکز ارتباط با صنعت

۳۷۳۵۳۵۱۰

آقای اصغر اکبری

مدیر امور دانشجویی

37277646

دکتر غلامرضا هنراسا

رئیس مرکز فناوری و کارآفرینی